Algemeen reglement Kärcher Curaçao Cycling Week

Gedrag

 • Een renner moet altijd op een sportieve wijze handelen en toestaan om zich door een snellere renner in te laten halen zonder deze te hinderen.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de reddingsbrigade en de organisatie opvolgen.
 • Met het deelnemen aan het evenement verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Indien tijdens of onmiddellijk voor of na het programma een geschil tussen de organisator en een deelnemer ontstaat, kan de juryvoorzitter uit eigen beweging of op verzoek van een van de partijen, na partijen gehoord te hebben een voorlopige regeling treffen of maatregelen nemen.

Parcours

 • De deelnemers worden geacht het parcours te kennen als ook de bewegwijzering te herkennen.
 • Deelnemers leggen, uiteraard, het gehele parcours af om in de uitslag opgenomen te worden.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor het verkeerd rijden van deelnemers.
 • Indien, om het even welke reden, een renner het parkoers verlaat, dient hij terug op het parkoers te komen op dezelfde plaats waar hij de omloop verlaten had.
 • Indien wordt vastgesteld dat een persoon het parkoers wijzigde wordt deze zijn accreditatie ontnomen of indien het om een renner gaat diskwalificatie (DSQ).
 • De renners moeten de natuur respecteren en zich ervan verzekeren dat zij het gebied niet verontreinigen of daar schade aan toebrengen.

Uitrusting

 • Ten allen tijde moet het stuurnummer van de deelnemers zichtbaar zijn. Het stuurbord mag niet worden verknipt!
 • Het gebruik van radio verbindingen of andere communicatiemiddelen op afstand met renners is verboden.
 • Tijdens MTB wedstrijden mogen geen traditionele wegsturen worden gebruikt. bis De (stuur) voorzieningen zoals gebruikt bij triatlon en tijdritten zijn verboden, maar traditionele  handvaten
 • Er zal geen beperking gelden voor de wieldiameter in de Kärcher Curaçao Cycling Week. Wel dient de minimale bandbreedte, gemeten over het karkas van de band (exclusief eventuele noppen o.d.), 40 mm te bedragen. Bij twijfel wordt de start door de jury geweigerd.
 • Renners moeten constant een helm dragen gedurende de wedstrijd

Technische assistentie

 • Technische assistentie tijdens de wedstrijd is volgens de hierna vermelde voorwaarden toegestaan;
 • Goedgekeurde technische assistentie tijdens de wedstrijd bestaat uit reparatie of de vervanging van ieder onderdeel van de fiets anders dan het frame. Verwisseling van fietsen is niet toegestaan en de renner moet de finish passeren met hetzelfde stuurbordnummer als bij de start.
 • Reserve materiaal en uitrusting voor reparaties moet zelf worden meegenomen. Reparaties en verwisseling van onderdelen mag door de renner uitgevoerd worden of met de hulp van een ploeggenoot.
 • Renners mogen reserve-onderdelen en gereedschap dragen onder voorwaarde dat deze geen gevaar opleveren voor de renner zelf of andere wedstrijddeelnemers

Organisatie

 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of valpartijen tijdens de wedstrijd.

Proloog, bijzondere reglementen

 • De startvolgorde wordt vastgesteld door de organisator van de wedstrijd volgens een objectief criterium op te nemen in het wedstrijdprogramma.
 • De renners starten met identieke tussentijden
 • De renner wordt vastgehouden en losgelaten zonder te zijn geduwd, door een houder die dezelfde moet zijn voor alle renners.
 • De tijd van iedere renner die zich te laat aan de start aanbiedt zal doorgerekend worden vanaf het ogenblik van zijn voorziene starttijd.
 • Indien een renner is ingehaald, is het hem niet toegestaan de leiding te nemen noch te profiteren van het zog van de renner die hem heeft ingehaald. De renners die een ander inhaalt, moet een afstand in acht nemen van minstens twee meter. Na één kilometer moet de ingehaalde renner minstens 25 meter achter de andere rijden.

Duo Xtreme, bijzondere reglementen

0.2.01   De deelnemers moeten 14 jaar zijn ten tijde van het evenement.